Pedagoģijas prasmes

SATURS

Atgriezeniskā saite skolēnu mācīšanās progresam


Atgriezeniskā saite aplūkota no mācību stundas struktūras un mācīšanās progresa perspektīvas. Raksturotas pozitīvas un efektīvas atgiezeniskās saites pazīmes un ieguvumi. Aplūkotas formas, veidi un paņēmieni, kā sniegt atgriezenisko saiti. Nodarbībā rosināts domāt un meklēt atbildi, kā plānot atgriezenisko saiti skolēniem un skolotājiem un kā skolotājam saņemt atgriezenisko saiti par savu darbību.

LU  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes docente

Līga Āboltiņa

Praktiskie risinājumi caurviju prasmju veicināšanā skolēncentrētā mācību procesā


Aktualizēti nākotnes izaicinājumi un ar tiem saistītās prasmes. Skaidrota caurviju prasmju būtība un mijiedarbība. Sniegti prakstiski darbības soļi skolēnu caurviju prasmju veicināšanā. Nodarbība strukturēta trīs jautājumu blokos, par kuriem rosināts domāt skolotājus un kopīgi meklēt risinājumus: Kādēļ nepieciešams apgūt caurviju prasmes? Kuras caurviju prasmes jūsu mācību jomās mācīt ir mērķtiecīgāk? Ko darīt skolotājam, lai skolēni efektīvi apgūtu caurviju prasmes?

LU  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes docente

Līga Āboltiņa

Snieguma līmeņa aprakstu veidošana


Snieguma līmeņu apraksts ir viens no skolēnu pašvērtēšanas instrumentiem, kas ir neatņemama sastāvdaļa pašvadītas mācīšanās procesā. Tomēr skolotājiem vēl daudz neskaidrību, kā tos izveidot skolēniem viegli saprotamus un lietojamus. Tā kā esmu skolotājs praktiķis, tad visu, ko stāstīšu kursu programmas ietvaros, esmu pārbaudījusi savā ikdienas darbā - gan SLA veidošanas pamatprincipus, gan arī, kā tos ieviest ikdienas mācību procesā. Ar praktiskiem piemēriem demonstrēšu, kam pievērst uzmanību, veidojot SLA. Pēc tam praktiskā darbībā kursu dalībniekiem būs iespēja pašiem veidot SLA kādai prasmei, saņemot tūlītēju atgriezenisko saiti.

Kuldīgas novada sākumskolas jomas koordinatore, LU lektore

Indra Tīruma

Vecāku un pedagogu savstarpējās komunikācijas problēmas un to risinājumi


Ietver teorētisko un praktisko daļu, kuras laikā tiks izskatītas biežāk sastopamās problēmsituācijas, ar ko pedagogi sastopas ikdienas darbā, kā arī biežāk pieļautās kļūdas un to iemesli. Tiks meklēti cēloņi šīm situācijām, lai veiksmīgi rastu risinājumus. Treniņsemināra dalībnieki pilnveidos prasmes atpazīt dažādus tipiskus valodas lietošanas šablonus (nodzēšana, vispārināšana, izkropļošana), kuri plaši tiek izmantoti sabiedrībā, tīši vai netīši ietekmējot klausītāju, sarunas partneri un, kas ir būtiski, turpmāko notikumu gaitu un attīstību.

Sākumskolas pedagogs, NLP treneris, Montessori pedagogs,  BJIII "Izaugsmes vieta darītājiem" vadītāja

Kadrija Beirote

Grupas dinamika klasē un lomas tajā


Ietver teorētisko un praktisko daļu, kuras laikā tiks izskatīti grupas attīstības etapi un lomas, kuras neapzināti ieņem grupas jeb klases dalībnieki. Kā skolotājam atpazīt šīs lomas? Kā izmantot savā labā, lai virzītu mācību procesu vēlamā gultnē? Impulsīva reakcija un stratēģiska reakcija.

Sākumskolas pedagogs, NLP treneris, Montessori pedagogs,  BJIII "Izaugsmes vieta darītājiem" vadītāja

Kadrija Beirote

Jautājumu virzošais spēks mācību procesā un motivācijas celšanā


Kā jautājumi var palīdzēt virzīt mācību procesu un motivācijas celšanu skolēnos. 

Sākumskolas pedagogs, NLP treneris, Montessori pedagogs,  BJIII "Izaugsmes vieta darītājiem" vadītāja

Kadrija Beirote

Diferencēšana mācību procesā | 1. daļa


Nodarbībā apskatīsim to, kas ir diferencēšana un kādi ir tās veidi. Praktizēsimies diferencēšanas veidus atpazīt.
Diferencēšana mācību procesā | 2. daļa


Nodarbībā praktizēsimies diferencēt vienā diferencēšanas veidā. Praktizēsimies kādu no diferencēšanas veidiem iestrādāt savā nodarbībā.

DACVĢ metodiķis un vēstures skolotājs, projekta "Mācītspēks" kurators un mācībspēks, doktora zinātniskā grāda pretendents vēsturē, supervizors un koučs.

Edgars Plētiens

Kā samazināt savu slodzi nesamazinot kontaktstundas jeb kā palīdzēt skolēnam uzņemties atbildību par savu mācīšanos?


Pamatprincipi, kas palīdz skolēniem uzņemties atbildību par savu mācīšanos un attīstīt patstāvīgās mācīšanās prasme. Praktiskas idejas, kā šos principus integrēt jau esošajā mācību procesā, neradot papildu slodzi sev un jauniešiem. Praktiski piemēri, kā žurnāls un žurnāla pieejas ieviešana var palīdzēt attīstīt skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes.


Izaugsmes žurnāla un nodarbību autore, pasniedzēja un izaugsmes vadītāja

Dana Narvaiša

Robežas uzlabo un pasargā visu pušu attiecības, palīdzot sadarboties labāk un efektīvāk. Kā nospraust profesionālās un personīgās robežas?


Kas ir robežu nospraušana, kādēļ tā ir svarīga un kā to īstenot. Kā robežu nospraušana patiesībā palīdz visām iesaistītajām pusēm, jo īpaši skolēniem. Uz sadarbību vērstas komunikācijas principi ar skolēniem, skolēnu vecākiem, kolēģiem un kopumā jebkuru cilvēku, rūpējoties par savām robežām.

Izaugsmes žurnāla un nodarbību autore, pasniedzēja un izaugsmes vadītāja

Dana Narvaiša